дейности - консултации

КОНСУЛТАЦИИ:
А. Дружествено право

- учредяване и регистрация на дружества;
- прехвърляне на търговско предприятие, акции и дружествени дялове;
- договори за управление;
- преобразуване на дружества;
- представителство на чужди фирми в България.

Б. Договори

- търговски сделки;
- кредитиране, лизинг, търговски и облигационни обезпечения (ипотека, залог, поръчителство) менителнични задължения (чек, менителница, запис на заповед);
- представителство и участие в преговори, включително и на необходимия за клиента чужд език.

В. Семейно и наследствено право, включително и с международен характер.следваща страница >>